Αποστολη

Η αποστολή της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα είναι:

  1. Η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών μας, μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων με τις δημόσιες αρχές ή με οποιονδήποτε άλλο (νόμιμο) τρόπο.
  2. Η επίτευξη συνθηκών ίσης και ακριβοδίκαιης μεταχείρισης των εργαζομένων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκτελούν όμοια ή παρόμοια ή ομοειδή καθήκοντα και η καταπολέμηση και εξάλειψη κάθε είδους εκμετάλλευσης και αδικίας εις βάρος οποιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων, ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης.
  3. Η συνεχής αναβάθμιση/βελτίωση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των μελών μας.
  4. Η συνεχής βελτίωση του γνωσιολογικού/επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου των μελών μας.
  5. Η ανάπτυξη του φρονήματος των μελών μας και η καλλιέργεια της αίσθησης της αποστολής και της προσφοράς άριστων ποιοτικά υπηρεσιών προς το κοινό.
  6. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της συντεχνίας και προπαντός της μεταξύ τους αλληλεγγύης.
  7. Η ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος, ως προϋπόθεση δημοκρατίας και υψηλού βιοτικού επιπέδου.
  8. Η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών μας ή/και άλλων εργαζομένων.
  9. Η συνεχής προσφορά προς ευάλωτες ομάδες εργαζομένων και προς την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία.