Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

30 Μαΐου 2018

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα έλαβε πρόσκληση να παραστεί στην πιο κάτω συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Όποιος επιθυμεί να εκφράσεις απόψεις, θέσεις ή εισηγήσεις επί των θεμάτων που θα συζητηθούν μπορεί να συμπληρώσει το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στο κάτω μέρος της παρούσας ιστοσελίδας.

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: (Νομοθετική εργασία).

1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. (Αρ. Φακ. 23.01.059.106-2018). (Αντίγραφο του νομοσχεδίου επισυνάπτεται).

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008. (Αρ. Φακ. 15.15.002). (Αντίγραφο του καταλόγου επισυνάπτεται).

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008. (Αρ. Φακ. 15.15.002). (Αντίγραφο του καταλόγου επισυνάπτεται).

4. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008. (Αρ. Φακ. 15.15.002). (Αντίγραφο του καταλόγου επισυνάπτεται).

5. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008. (Αρ. Φακ. 15.15.002). (Αντίγραφο του καταλόγου επισυνάπτεται).

6. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων θα ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009. (Αρ. Φακ. 15.15.002). (Αντίγραφο του καταλόγου επισυνάπτεται).

7. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα ακολουθούνται οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσία Νόμων του 1990 έως 2009. (Αρ. Φακ. 15.15.002). (Αντίγραφο του καταλόγου επισυνάπτεται).